Regulamin

Klub Doll house to sklep internetowy, dostępny w domenie Doll-house.pl, prowadzony przez ATELIER 17 z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chałubińskiego 31 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem I/712/98, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected]. Sklep ten oferuje zakup towarów, które znajdują się w ofercie na stronie internetowej. Sprzedaż ta odbywa się na zasadach zawartych w:

 • Kodeksie Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawie o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. ATELIER 17 świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów jak również prowadzi sprzedaż detaliczną towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Pełnoletni klienci mają możliwość korzystania z funkcji strony doll-house.pl po potwierdzeniu swojego wieku jak również, z wybranych funkcji serwisu – zakupów, forum dyskusyjnego, komentarzy i opinii po dokonaniu dobrowolnej rejestracji i utworzenia w ten sposób konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Doll-house.pl (dalej: „Konto”). Operator strony nie będzie udostępniał informacji o Klientach stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy zakupu (przekazanie danych adresowych firmie kurierskiej świadczącej usługę transportową, lub dostawcy w przypadku zamówień o charakterze drop-ship – bezpośredniej dostawy od producenta). Świadczenie usług w ramach Konta na Doll-house.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ATELIER 17 dotyczącą Konta, w każdym momencie poprzez wysłanie emaila na adres sklepu [email protected]z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ATELIER 17 jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia lub upłynięcia okresu ochrony gwarancyjnej.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta w Doll-house.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca potwierdzenie rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ATELIER 17, której przedmiotem są usługi świadczone przez ATELIER 17, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Doll-house.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Doll-house.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Produkty dostępne w Doll-house.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i są legalnie wprowadzane na rynek polski przez producentów, którzy pokrywają koszty opłat związanych z podatkami i odprawą celną.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Doll-house.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Zamówione produkty dostarczane są przy udziale firm kurierskich lub bezpośrednio od producenta w formule drop-ship. Klient ponosi koszty dostawy określone w zamówieniu.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a dostawcą przy udziale ATELIER 17 jako agenta pośredniczącego dotycząca zakupu produktów w Doll-house.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Doll-house.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Doll-house.pl, ATELIER 17 może, po konsultacji z klientem, zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Doll-house.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przelewem, Przelewem online, Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – za pomocą usługi PayPal. Każda transakcja płatności kartą lub przelewem jest w sposób bezpieczny autoryzowana poza naszym serwisem przez PayPal. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Doll-house.pl, ATELIER 17 zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas skompletowania zamówienia wynosi od 3 do 21 dni roboczych. Czas dostawy produktów wynosi  od 5 do 30 dni od dnia zawarcia skompletowania zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy czas skompletowania okaże się dłuższy, ATELIER 17 poinformuje klienta o przewidywanym czasie realizacji – klient ma prawo zdecydować o anulowaniu zamówienia lub wyrazić zgodę na dłuższy czas realizacji zamówienia.
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  W innym przypadku produkt należy odesłać na adres magazynu ATELIER 17, ul. Chałubińskiego 31A 44-105 Gliwice bądź dostarczyć osobiście. Wymieniony lub naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ATELIER 17 Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 4. ATELIER 17 odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć e-mailem lub w formie pisemnej listownie na adres ATELIER 17, ul. Chałubińskiego 31A 44-105 Gliwice, na koszt Klienta.
 6. ATELIER 17 rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ATELIER 17 nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ATELIER 17.
 7. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać określone ssą w załączniku do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Doll-house.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Doll-house.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe ATELIER 17 zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. ATELIER 17 może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Doll-house.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ATELIER 17, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Doll-house.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wszelkie umowy oraz zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 4. Klient przy pierwszym logowaniu w Doll-house.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ATELIER 17
 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ATELIER 17 w ramach Doll-house.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.